Tag: Chịch lúc ăn

Đang ăn mà cũng không tha

và cô ấy luôn quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi; nhưng chúng tôi chưa bao giờ vượt qua giới hạn của tình bạn. Sau khi trở thành góa phụ, tôi bắt đầu đến thăm cô ấy thường xuyên, cho đến khi có hoàn cảnh bắt đầu h...